هاست لینوکس

LH-1G

1GB فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل قدرتمند Cpanel
سایر امکانات نامحدود

LH-2G

2GB فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل قدرتمند Cpanel
سایر امکانات نامحدود

LH-3G

3GB فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل قدرتمند Cpanel
سایر امکانات نامحدود

LH-4G

4GB فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل قدرتمند Cpanel
سایر امکانات نامحدود

LH-5G

5GB فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل قدرتمند Cpanel
سایر امکانات نامحدود